Radio HSR

95,6 MHz

Vedtægter

1. Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Radio HSR.
1.2 Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.
2. Foreningens formål
2.1 Foreningens formål er at lave frivillig upolitisk Non - kommerciel lokalradio med fokus på det lokale. Dette skal ske via lokale nyheder, lokalsport, foreningsliv, lokalinformation samt magasin programmer for Vordingborg Kommune.
.
3. Medlemmer
3.1 Som medlemmer kan optages enhver uberygtet person.
4. Udmeldelse
4.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af december måned.
4.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
4.3 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
5. Kontingent og hæftelse
5.1 Medlemmerne betaler et af general forsamlingen fastsat årligt kontingent.
5.2 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
6. Ordinær generalforsamling
6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
6.2           Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger for general forsamlingens afholdelse.

6.3 Indkaldelse af den ordinære general forsamling med angivelse af dagsordenen og indkomne forslag skal ske ved annoncering i Radio HSR. med mindst 2 ugers varsel.

6.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære general forsamling.
3. Fremlæggelse af de reviderede Årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 1 suppleant.
9. Valg af 1 revisor og I revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

7. Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Ekstraordinær general forsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det påkrævet, eller når mindst 2/3-dele af medlemmerne skriftligt over bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet.

7.2 Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter.

7.3 Indkaldelse til ekstraordinær general forsamling med angivelse af dagsorden skal ske gennem Radio HSR. Med mindst 1 uges varsel.

8. Afstemninger

8.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
8.2 Hvert medlem har 1 stemme.

8.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3-del af de fremmødte begærer det.

8.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

8.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

8.6 ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3-del af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
 
9. Bestyrelsen

9.1 Bestyrelsen, der vælges blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

9.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer.

9.3 Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.

9.4 Formand vælges af general forsamlingen.

9.5 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og evt. sekretær.

9.6 Bestyrelsen kan beslutte, at antage ekstern bistand til kassererfunktionen, men er det ikke tilfældet konstituerer bestyrelsen sig også med kasserer.

9.7 Bestyrelsen afholder møder efter behov, og altid, når enten formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

9.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer af bestyrelsen er til stede.

9.9 Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme.

9.10 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formanden - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

10. Tegningsret

10.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

10.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren. 11. Formue og regnskabsår

11.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

11.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

12. Revision

12.1 Revisor, der vælges af og blandt medlemmerne, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at passe, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

12.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

12.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.
13. Opløsning

13.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmer bestemme på 2 på hinanden følgende general forsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højest 2 måneders mellemrum vedtage, at foreningen opløses.

13.2       Hvis foreningen opløses, skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse. Er det ikke muligt at anvende foreningens formue i forbindelse med formålsbestemmelsen, skal formuen anvendes til andre almennyttige formål i Vordingborg Kommune.

Foranstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 02. juli 2009.

Kontakt info

Radio HSR

Rynkebjerg 3  1.

4760 Vordingborg

Tlf: 55 98 11 22

SMS: 22 13 11 28

Email: radiohsr@radiohsr.dk

Vi spiller...

Sponsor

Program Oversigt

MANDAG

16.00 DAGEN I DAG

17.00 MICHAELS POPHJØRNE

TIRSDAG


16.00 DAGEN I DAG

17.00 COUNTRY - ACTION

ONSDAG 


16.00 DAGEN I DAG

17.00  JAZZ

TORSDAG 


16.00 DAGEN I DAG

17.00 CAFE DANMARK

FREDAG  


16.00  DAGEN I DAG

17.00  METTES MIX

LØRDAG 

09:00 MORGEN RADIO
10.00 LØRDAGSKRYDDEREN 
13.00 CAFE DANMARK (G)
14.00 FLASHBACK 
15.00 JUKEBOXEN
16.00 CHART CHECK

18.00 FESTEN

SØNDAG  

11.00 NOSTALGIHJØRNET 
12.00  GULDET
13.00 (hver 2. Søndag)
KULTURTIMEN
(hver 4. Søndag)
DEUTSCHE MUSIC ZEIT
(hver 4. Søndag) Brasiliansk